Car Mat
Glazed Porclain                                                                                                  
  2020